OŚWIADCZENIE O LICZBIE OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH W LOKALU

[ DRUK OŚWIADCZENIA ] 

Administracja Gryf s.c. przypomina, że właściciele lokali mieszkalnych
są zobowiązani do informowania Administracji, poprzez złożenie oświadczenia,
o każdej zmianie liczby osób zamieszkujących w ww. lokalach,
w terminie do 14 dni od daty zmiany stanu osobowego.

Oświadczenie, o którym mowa powyżej, powinno być przekazane do Administracji
pocztą elektroniczną (adres e-mail:
biuro@gryfsc.pl)
lub poprzez wrzucenie go do skrzynki „korespondencja z mieszkańcami”,
znajdującej się przy biurze Spółdzielni.

Dziękujemy za terminowe przekazywanie oświadczeń.