Rada Nadzorcza, wybrana na Walnym Zgromadzeniu,

ukonstytuowała się w następujący sposób:

            

Przewodnicząca:

Dorota Bychawska

      

 

Z-ca Przewodniczącej:

Michał Waszak

      

 

Sekretarz:

Wojciech Rutkowski

       

Prezydium Rady Nadzorczej zostało wybrane w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.