Spó³dzielnia Mieszkaniowa "£ukowska"

 

adres:      ul. £ukowska 2

                  04-113 Warszawa

NIP:         113-270-56-66

REGON: 141284399

KRS XIII Wydzia³ Gospodarczy

Nr KRS:   0000296746

e-mail:     sm-lukowska@sm-lukowska.pl